අතිපූජ්‍ය වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන හිමිපාණන් විසින් 2012 දී පවත්වනු ලබන ධර්ම සාකච්ඡාව

කර්මයෙන් ගැලවීමට මාර්ගය – අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2016 ජුනි මස පවත්වනු ලබන ධර්ම සාකච්ඡාව

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2014 දී  පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2015 ජුලි මස නිව් ජර්සි (USA) දී  පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2015 ජුලි මස නිව් ජර්සි (USA) දී  පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2015 ජුලි මස නිව් ජර්සි (USA) දී  පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2015 නොවැම්බර් මස සිඩ්නි නුවර දී  පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2015 නොවැම්බර් මස ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩැන්ඩිනොන් ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දී  පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ, සැන්ටක්ලාරා නගරයේ, බුද්ධි විහාරයේදී, 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 06 සිට 09 දක්වා පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන

සත්ත මෛථූන සූත්‍රය – අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් 2017 මාර්තු මස   පවත්වනු ලබන ධර්ම සාකච්ඡාව 

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ, 2017 මැයි මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින්  ඇඩිලේඩ් නුවර දී  2015 ජනවාරි පළමු වන දින පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව 

අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන්  විසින් නිව් ජර්සි නුවර දී, 2016 සැප්තැම්බර් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන