බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉතා අමාරුවෙන් ලබා ගත් වාසනාවන්ත මිනිසත් භවෙන් නියම ඵලය ලබා ගැනීමට අපට අවස්ථාව ලැබී තිබේ…

සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂ්‍යයක් මුළුල්ලේ දස පෙරුම් පුරා අනාවරණය කරගත් ඒ පරම සත්‍ය සතර, ත්‍රිලක්ෂණය, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය, අප තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දුකින් පෙලෙන සියළු සත්වයන් කෙරෙහි වූ මහා කරුණාවෙන් ලෝකයාට සාක්ෂාත් කල සේක.

 එසේ දේශනා කර වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය මාර්ගය ඔස්සේ යමින් තමන් සාක්ෂාත් කරගත් ධර්ම ගුණය දුකින් පෙළෙන අප වැන්නන්ට දීම පිණිස අව්, වැසි, සුළං, නින්ද, ආහාර, වෙහෙස, විවේකය යනාදී කිසිවක් ගැන නොතකා දිවා රෑ කැප කරන ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අතිපූජ්‍ය වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන හිමිපාණන් වහන්සේ මෙන්ම උන්වහන්සේගේ ප්‍රධාන අනුගාමී පූජ්‍යපාද බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන් වහන්සේ සහ අනෙකුත් සුපේෂල ශික්ෂාකාමී ශිෂ්‍ය පරපුර විසින් ගෙනයන නිවැරදි ශ්‍රී සද්ධර්ම ප්‍රචාර වැඩසටහන් මාලාවෙන් පෘථුල ඵල නෙලාගනුමැයි සැදැහැසිතින් ආරාධනා කරමු.
 
සාදු ! සාදු! සාදු!
 
කිච්ඡෝ  මනුස්ස පටිලාභෝ 
කිච්ඡං මච්චාන ජීවිතං 
කිච්ඡං සද්ධම්ම සවනං 
කිච්ඡෝ බුද්ධානං උප්පාධෝ
 
දීඝා ජාඝරතෝ රත්ති
දීඝං සන්තස්ස යෝජනං
දීඝෝ බාලානං සංසාරෝ සද්ධම්මං  අවිජානතෝ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
01 සිට 10 දක්වාහොරණහෑගල්ලවත්ත ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය – නේවාසික භාවනාවඅතිපූජ්‍ය අනුරාධපුරයේ
විජිතානන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ
01 සිට 10 දක්වාකළුතරඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය – නේවාසික භාවනාව034 22 31 346034 22 31 346
02,03,04ඇල්ල ආයුර්වේද වෛද්‍ය රෝහල, බල්ලකෙටුව අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
06වලහන්දූව එක් දින භාවනා වැඩසටහන, ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසන නුගසෙවනාරාමය, පන්සල්වත්ත, (ජනාධිපති විද්‍යාලය අසළ) පෙ.ව. 8:00 – ප.ව. 4:30077 53 61 709, 070 28 23 412, 076 79 59 647 අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
06,07,08,09නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
19ගාල්ලවිශේෂ පෝය ධර්ම දේශනාව, කොටිගලහේන විහාරස්ථානය, ඇතිලිගොඩ, ප.ව. 5:00 සිට ප.ව. 6:00 දක්වා0718010178අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
20ගාල්ලවිශේෂ පෝය ධර්ම දේශනාව, බෝගහගොඩැල්ල විහාරය, ගල්වඩුගොඩ, පෙ.ව. 8:00 සිට පෙ.ව. 11:00 දක්වා076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
20,21,22CanadaBrampton Buddhist Mission Center, 800, Olde Base Line Rd, Brampton, Caledon L7C 0H9 (9:00 am – 6:30 pm)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
21, 22, 23, 24පස්යාලකලල්පිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානයඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසන නිර්මාතෘ අතිපූජ්‍ය වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන ස්වාමින් වහන්සේ
22, 23, 24, 25ගිරිතලේධර්මවිජයාරාමය අතිපූජ්‍ය අනුරාධපුරයේ
විජිතානන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ
27, 28, 29, 30හොරණහෑගල්ලවත්ත ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානයඅතිපූජ්‍ය අනුරාධපුරයේ
විජිතානන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ
28,29,30CanadaWest End Buddhist Temple & Meditation Center, 3133 Cawthra Road, Mississauga L5A 2X4 (9:00 am – 6:30 pm)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
01 සිට 10 දක්වාහොරණ හෑගල්ලවත්ත ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය – නේවාසික භාවනාවඅතිපූජ්‍ය අනුරාධපුරයේ
විජිතානන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ
02,03,04,05නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
05ගාල්ල එක් දින භාවනා වැඩසටහන, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
04,05,06CanadaWaterloo Wellington Buddhist Monastery & Meditation Center, 229, Royal Oak Rd, Cambridge, N3E oA5 (9:00am – 6:30pm)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
09, 10, 11, 12වලහන්දූව ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසන නුගසෙවනාරාමය, පන්සල්වත්ත, (ජනාධිපති විද්‍යාලය අසළ මාර්ගය)077 53 61 709, 070 28 23 412, 076 79 59 647
අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
12CanadaOttawa Buddhist Vihara
4, Christie Street,
Ottawa, ON
K1R 6 J3
අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
12, 13, 14, 15ඇළහැරබකමූණ, සෑගල, ශ්‍රී ධර්මාරාමය අතිපූජ්‍ය අනුරාධපුරයේ
විජිතානන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ
18ගාල්ල වෙසක් පෝය විශේෂ ධර්ම දේශනාව (8:30-9:30) බෝගහගොඩැල්ල ශ්‍රී සුදර්ශන පරමානන්ද පුරාණ විහාරය076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
18ගාල්ල වෙසක් පෝය විශේෂ ධර්ම දේශනාව (1:00-3:00 දක්වා)
බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ
076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
18ගාල්ල වෙසක් පෝය විශේෂ ධර්ම දේශනාව (3:15-5:00 දක්වා)
බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ
076 79 59 647ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසන නිර්මාතෘ අතිපූජ්‍ය වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන ස්වාමින් වහන්සේ
19ගාල්ල එක් දින භාවනා වැඩසටහන, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
23, 24, 25, 26ගාල්ල බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
25, 26, 27, 28කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
මැයි 30,31, ජුනි 01,02නුවරකුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
මැයි 30,31, ජුනි 01,02නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
27,28,29,30කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
04,05,06,07නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
27,28,29,30කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
01,02,03,04නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
24,25,26,27කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
05,06,07,08නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
26,27,28,29කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
03,04,05,06නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
26,27,28,29කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
ඔක්. 31, නොවැ. 01,02,03නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
ඔක්. 31, නොවැ. 01,02,03 නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
23,24,25,26කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
05,06,07,08 නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
28,29,30,31කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ