බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉතා අමාරුවෙන් ලබා ගත් වාසනාවන්ත මිනිසත් භවෙන් නියම ඵලය ලබා ගැනීමට අපට අවස්ථාව ලැබී තිබේ…

සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂ්‍යයක් මුළුල්ලේ දස පෙරුම් පුරා අනාවරණය කරගත් ඒ පරම සත්‍ය සතර, ත්‍රිලක්ෂණය, ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය, අප තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දුකින් පෙලෙන සියළු සත්වයන් කෙරෙහි වූ මහා කරුණාවෙන් ලෝකයාට සාක්ෂාත් කල සේක.

 එසේ දේශනා කර වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය මාර්ගය ඔස්සේ යමින් තමන් සාක්ෂාත් කරගත් ධර්ම ගුණය දුකින් පෙළෙන අප වැන්නන්ට දීම පිණිස අව්, වැසි, සුළං, නින්ද, ආහාර, වෙහෙස, විවේකය යනාදී කිසිවක් ගැන නොතකා දිවා රෑ කැප කරන ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අතිපූජ්‍ය වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන හිමිපාණන් වහන්සේ මෙන්ම උන්වහන්සේගේ ප්‍රධාන අනුගාමී පූජ්‍යපාද බදුල්ලේ සූරියරතන හිමිපාණන් වහන්සේ සහ අනෙකුත් සුපේෂල ශික්ෂාකාමී ශිෂ්‍ය පරපුර විසින් ගෙනයන නිවැරදි ශ්‍රී සද්ධර්ම ප්‍රචාර වැඩසටහන් මාලාවෙන් පෘථුල ඵල නෙලාගනුමැයි සැදැහැසිතින් ආරාධනා කරමු.
 
සාදු ! සාදු! සාදු!
 
කිච්ඡෝ  මනුස්ස පටිලාභෝ 
කිච්ඡං මච්චාන ජීවිතං 
කිච්ඡං සද්ධම්ම සවනං 
කිච්ඡෝ බුද්ධානං උප්පාධෝ
 
දීඝා ජාඝරතෝ රත්ති
දීඝං සන්තස්ස යෝජනං
දීඝෝ බාලානං සංසාරෝ සද්ධම්මං  අවිජානතෝ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
මැයි 30,31, ජුනි 01,02නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
06,07,08,09මීරිගම ගනේගොඩ පන්සල අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
15ගාල්ල නවක පිංවතුන් සඳහා එක් දින භාවනා වැඩසටහන, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ (පෙ.ව. 8:00 සිට ප.ව. 4:30 දක්වා) 076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
15, 16, 17, 18පිළියන්දලසිව් දින භාවනා වැඩසටහන(වැඩි දුර විමසීම්) 077 30 48 865, 071 44 19 949, 077, 39 05 641අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
16ගාල්ල විශේෂ නිවන් මග ධර්ම දේශනාව, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ (පෙ.ව. 8:00 සිට) අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
16ගාල්ල “නොවටිනා කයේ වටින්නේ කුමක්ද”, විශේෂ නිවන් මග ධර්ම දේශනාව, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ (ප.ව. 1:00 සිට) 076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
16ගාල්ල විශේෂ නිවන් මග ධර්ම දේශනාව, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ (ප.ව. 3:15 සිට) අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
16අවිස්සාවේල්ලධර්ම දේශනාව, තැලුමිපිටිය, ශ්‍රී සුචරිත වර්ධනාරාම විහාරස්ථානය, පොසොන් පොහෝදින රාත්‍රි 7 ට076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
16බද්දේගම ධර්ම දේශනාව, , ගනේගම, තිසරණ සෑය, රිශි භූමිය .
(08:30 – 09:30)
076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
20,21,22,23ගාල්ල සිව් දින භාවනා වැඩසටහන, බෝසෙවනාරාමය, විස්කම් පාර, ගල්වඩුගොඩ – දහවල් දානය සපයනු ලැබේ 076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
27,28,29,30වලහන්දුවසිව් දින භාවනා වැඩසටහන, ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසන නුගසෙවනාරාමය, පන්සල්වත්ත, (ජනාධිපති විද්‍යාලය අසළ මාර්ගය) 076 79 59 647අතිපූජ්‍ය වේරපිටිය පද්මසීල ස්වාමින් වහන්සේ
27,28,29,30කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
04,05,06,07නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
11,12,13,14කුරුණෑගලපෝරපොල මීපිටිය පුරාණ රාජමහා විහාරයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
20,21,22,23මාතර ගොඩඋඩ ශ්‍රී සුමනාරාමය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
20,21,22,23පස්යාලකලල්පිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානයඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසන නිර්මාතෘ අතිපූජ්‍ය වලල්ගොඩ චන්ද්‍රරතන ස්වාමින් වහන්සේ
27,28,29,30කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
01,02,03,04නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
08,09,10,11අම්පාරමණ්ඩල මහා විහාරයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
15,16,17,18කුලියාපිටියකුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
19,20,21,22,23,24,25කුලියාපිටියනේවාසික භාවනා වැඩසටහන, කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය077 430 6437 (සවස 6:00 න් පසුව අමතන්න)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
29,30,31, සැප්තැම්බර් 01 ගාල්ලගල්වඩුගොඩ, බෝසෙවනාරාමයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
29,30,31, සැප්තැම්බර් 01 ගාල්ලගල්වඩුගොඩ, බෝසෙවනාරාමයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
05,06,07,08නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
12,13,14රත්මලානරත්මලාන ජල සම්පාදනය මණ්ඩලයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
19,20,21,22 කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
23,24,25,26,27,28,29 කුලියාපිටිය නේවාසික භාවනා වැඩසටහන, කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය077 430 6437 (සවස 6:00 න් පසුව අමතන්න)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
03,04,05,06නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
09,10,11,12බටුවත්තනාරංගොඩ පාළුව රත්න ශ්‍රී ගනාරාම පොත්ගුල් විහාරයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
17,18,19,20කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
21,22,23,24,25,26,27කුලියාපිටිය නේවාසික භාවනා වැඩසටහන, කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය077 430 6437 (සවස 6:00 න් පසුව අමතන්න)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
ඔක්. 31, නොවැ. 01,02,03නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
ඔක්. 31, නොවැ. 01,02,03 නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
07,08,09,10මාතලේකොහොඹිලිවල පිරිමි ළමා නිවාසයඅතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
21,22,23,24කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
25,26,27,28,29,30, දෙසැම්බර් 01කුලියාපිටිය නේවාසික භාවනා වැඩසටහන, කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය077 430 6437 (සවස 6:00 න් පසුව අමතන්න)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
දිනය නගරය  ස්ථානය විමසීම් (දු.අ.)දේශකයාණන් වහන්සේ 
25,26,27,28,29,30, දෙසැම්බර් 01කුලියාපිටිය නේවාසික භාවනා වැඩසටහන, කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය077 430 6437 (සවස 6:00 න් පසුව අමතන්න)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
05,06,07,08 නුවර කුණ්ඩසාලේ අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
19,20,21,22කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ
23,24,25,26,27,28,29කුලියාපිටිය නේවාසික භාවනා වැඩසටහන, කුලියාපිටිය ඉසිපතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය077 430 6437 (සවස 6:00 න් පසුව අමතන්න)අතිපූජ්‍ය බදුල්ලේ සූර්යරතන ස්වාමින් වහන්සේ